Năm 2020 chiến đấu với COVID-19 của cuối năm 2019
    Năm 2015: Hưu sớm 5 năm và năm 2016 tại Thanh Hóa    
       
       
       
    Những hình ảnh đáng nhớ trong đời