2007 Vinh Đáng Cả Đáng
ĐTGM PX Thuận & Lâm Danh 1998 (anh Lâm RIP 12/4/2021) Lâm
Lâm Tý 2019 (anh Lâm RIP 12/4/2021) Lâm
Lâm Danh 2019 (RIP 12/4/2021) Lâm
1998 & 2019 (RIP 12/4/2021) Lâm
Bão Sea Games 11/12/2019 Sea Games
Hoàng Ngọc Anh 1970 Anh
LM. J. Nguyễn Phú An - Texas 2004 An
Sr. Bích 2015 Bích
2004 - Bob Suarez, Point Comfort, TX Suarez
Bồng Linh Vinh - Thanh Hóa 2005 Bồng
Bốn anh em - Seadrift, TX 2004 2004
ĐC Long & Cang 2017 ĐC Long
Cảnh Charlie - Palawan 1983 Cảnh
Jennifer Châu, California 2004 Châu
Chức - Tết 2019 Chức
Msgr. Edward J. Ciuba Ciuba
Sr. Francis Trần, SCC - 1986 Cúc
Sr. Cúc 2003 Cúc
Tư gia Simon Nguyễn Văn Cường 2016 Cường
Ngô Công Diệm, Seadrift, TX - 2004 Diệm
Cha Trần Văn Điện đang nhĩ châm 2019 Điện 69
Nguyễn Ngọc Điệp SB 67 năm 2017 Điệp 67
Cha Điệp (HB III) Qui Nhơn Cha Điệp
Châu (+), Bồng (+), Điệp, Khánh - SG 1998 Điệp 61
Nguyễn Văn Đời - 2017 Đời
Vinh Trúc Du - 2019 - Hà Lan C Du
Huỳnh Tấn Dũng - HB III & Văn Quang Trúc HB II - 2017 Dũng
Trần Hùng Dũng (Lê) New Orleans 2003 Dũng Lê
Dung (Thảo) và các con lễ Phêrô 2004 - Seadrift, TX Dung
Ca sĩ Gia Ân, Holy Apostles Seminary, Cromwell, CT - 2015 Gia Ân
Cha Nam, cha Hải - 4/6/2012 Hải
Hoàng Thị Thu Hằng, California - 2006 Hằng
Hoàng Thị Thu Hằng - VN 2012 Hằng
Gia đình Hiến Râu 2006 Hiến
Dì Hoàn - Huế 2005 Hoàn
Hội Râu - Đà Nẵng 2005 Hội
Hợi Yến Tâm Houston, TX - 2004 Hợi
Lm. Đậu Văn Hồng - BMT 2003 Hồng
Sr. Trần Thị Hồng, SCC 2004 & 2013 Hồng Sr.
Phan Ngọc Hùng, HB I, 2017 Hùng
Lm. Hoàng San Khánh, 1997 Khánh
Lm. Trần Ngọc Bảo Khanh, Nhà Hàng Nha Trang, Chinatown, New York, 28/7/2014 Khanh
Vinh, Lên, Thăng, Hùng - 2015 Lâm Bích
Em Lan - Nha Trang 2019 Lan
javascript