Lm. Louis Nguyễn Quang Vinh - Kontum (2022) và ĐC Chương

2007 Vinh Đáng Cả

ĐTGM PX Thuận & Lâm Danh 1998 (anh Lâm RIP 12/4/2021)

Lâm Tý 2019 (anh Lâm RIP 12/4/2021)

Lâm Danh 2019 (RIP 12/4/2021)

1998 & 2019 (RIP 12/4/2021)

Bão Sea Games 11/12/2019

Hoàng Ngọc Anh 1970

LM. J. Nguyễn Phú An - Texas 2004

Sr. Bích 2015

2004 - Bob Suarez, Point Comfort, TX

Bồng Linh Vinh - Thanh Hóa 2005

Bốn anh em - Seadrift, TX 2004

ĐC Long & Cang 2017

Cảnh Charlie - Palawan 1983

Jennifer Châu, California 2004

Chức - Tết 2019

Msgr. Edward J. Ciuba

Sr. Francis Trần, SCC - 1986

Sr. Cúc 2003

Tư gia Simon Nguyễn Văn Cường 2016

Ngô Công Diệm, Seadrift, TX - 2004

Cha Trần Văn Điện đang nhĩ châm 2019

Nguyễn Ngọc Điệp SB 67 năm 2017

Cha Điệp (HB III) Qui Nhơn

Châu (+), Bồng (+), Điệp, Khánh - SG 1998

Nguyễn Văn Đời - 2017

Vinh Trúc Du - 2019 - Hà Lan C

Huỳnh Tấn Dũng - HB III & Văn Quang Trúc HB II - 2017

Trần Hùng Dũng (Lê) New Orleans 2003

Dung (Thảo) và các con lễ Phêrô 2004 - Seadrift, TX

Ca sĩ Gia Ân, Holy Apostles Seminary, Cromwell, CT - 2015

Cha Nam, cha Hải - 4/6/2012

Hoàng Thị Thu Hằng, California - 2006

Hoàng Thị Thu Hằng - VN 2012

Gia đình Hiến Râu 2006

Dì Hoàn - Huế 2005

Hội Râu - Đà Nẵng 2005

Hợi Yến Tâm Houston, TX - 2004

Lm. Đậu Văn Hồng - BMT 2003

Sr. Trần Thị Hồng, SCC 2004 & 2013

Phan Ngọc Hùng, HB I, 2017

Lm. Hoàng San Khánh, 1997

Lm. Trần Ngọc Bảo Khanh, Nhà Hàng Nha Trang, Chinatown, New York, 28/7/2014

Vinh, Lên, Thăng, Hùng - 2015

Em Lan - Nha Trang 2019