- 23/1/2022 -


Thầy Giáo 71 cửa Đông - Thành Diên Khánh

Giáo 71 & An 71, người bán kiếng "dâm"

Vinh 61 & Giáo 71 & An 71

Cửa Đông, Thành Diên Khánh

Người bán kiếng "dâm" Nguyễn Tiến An

Tay anh chị Xóm Bóng

Vinh 61 cùng với Vinh 64 (cụt 1 chân) và bà xã

Vinh 64 - Cây Vông

Nguyễn Hoàng Nhật, con trai Vinh, bị cụt hai bàn tay vì điện giật


Nguyễn Hoàng Nhật, con trai Vinh, bị cụt hai bàn tay vì điện giật

Chút lòng thành của lớp SB 61

Ông bà và hai cháu nội


Bên bờ giếng Gia-cóp của Nghi Còm


Bên bờ giếng nhà Nghi Còm