- 35 Năm Linh Mục 22/11/2021 -Chú thích
Linh (con Tem Vi), Minh Châu (con Ti Chi), Lân (con Tem Vi)

Nhóm SB Thanh Hải (22/11/2021)
Tăng, Hạnh, Lợi, Giáo, Thắng