Lớp Tiểu Học La San Cù Lao 1961

Lớp Tiểu Học La San Cù Lao 1961
Chúa Chiên Lành, Vạn Giã, 17/5/2017
Mừng nhà mới A/C Tín - Hoa, 18/5/2017
Cầu hồn anh Giuse Hoan SB 57 (18/10/2017)
Cầu hồn anh Giuse Hoan SB 57 (18/10/2017)
Cầu hồn anh Giuse Hoan SB 57 (18/10/2017)
Cầu hồn anh Giuse Hoan SB 57 (18/10/2017)
Cầu hồn anh Giuse Hoan SB 57 (18/10/2017)
Cầu hồn anh Giuse Hoan SB 57 (18/10/2017)
Vịnh Hạ Long 26/6/2017
Tang lễ dì Lan 5/8/2017
An Táng dì Lan 6/8/2017
Nghĩa địa Lộc Thủy
Nghĩa địa Lộc Thủy
Nghĩa địa Lộc Thủy
Nghĩa địa Lộc Thủy
Nghĩa địa Lộc Thủy
Làm phép tượng nhà em Hoan, Xuân Tình 7/8/2017
Sr. Bích và Sr. Thérèse Liên, 7/8/2017
Dì Lý 9/8/2017
Lễ cầu hồn P. Lê Ánh, 15/8/2017
Lễ cầu hồn P. Lê Ánh, 15/8/2017
25 Năm thầy Hiền, ofm 10/9/2017
25 Năm thầy Hiền, ofm 10/9/2017
A/C Thể, SB 57, 10/9/2017
Giỗ 100 ngày P. Lê Ánh, 21/11/2017
Gò Muồng - Cha Tâm và anh Phùng Tâm
25 Năm LM ĐTGM Giuse N/C Linh (30/12/2017)
javascript