Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Mừng hưu trí - Rochelle Park, NJ - September 7, 2015
Video
Vịnh Hạ Long - 2015
17/6/2016 - Giỗ Cha Benoit Phú
21/2/2017
Xức dầu bà Tịnh(VP 11/2/2017)
Xức dầu thầy Philip, ofm (102 tuổi)
La San Cù Lao 56 năm sau - 26/2/2017
Thế, Vinh, Hợp, Trang, Niên, Lão, Đời, Giới
Nhà Hàng Thùy Dương - 21/2/2017
Tiến Râu - 6/3/2017 - Phan Thiết
Sr. Maria Giang Đi Viếng(6pm ngày 5/6/2017)
Mừng 30 năm LM (22/11/2016)
javascript
2019