Từ giã New Jersey (1/1/2004)

Trước giờ lãnh mệnh xuống phương Nam,
Nặng trĩu hồn ai dạ ngổn ngang.
Tình nghĩa tri giao lòng luyến nhớ;
Chúa Thiên phù hộ dạ nài van.
Cây xanh lá đẹp xin từ biệt;
Nắng gắt đồng khô chịu buộc ràng.
Ước nguyện mai sau, duyên nếu có,
Chén trà tái ngộ suốt canh tàn.

(Rời New Jersey đi làm việc tại GP Victoria, Texas 3 năm
GX Our Lady of the Gulf, Port Lavaca, ở tại Port O'Connor, January 5, 2004)