- 2001 -


1/11/2001
ĐTGM PX NGUYỄN VĂN THUẬN - Nhà Hàng Miss SG (Thanh Hoài)
Jersey City, NJ