TIỂU SỬ THU GỌN
 • Sinh ngày 1/11/1949 (giấy tờ: 20/9/1950)
  • Tại Lộc Thủy, Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh
 • Xưng tội, Rước lễ lần đầu: 12/7/1957
  • Tại GX Vinh Phú, Phan Thiết
 • Thêm Sức ngày 20/6/1958
  • Tại GX Cù Lao, Vĩnh Phước, Nha Trang
  • ĐGM Marcel Piquet Lợi
 • Thụ phong Linh Mục ngày 22/11/1986
  • Tại TGP Newark, New Jersey, USA
 • Hưu trí ngày 1/10/2015
  • Tại GP Thanh Hóa, Việt Nam