Một cách diễn Nôm lạ thường!

Năm 1990, tại trại Tị Nạn PFAC Palawan, Puerto Princesa City, Philippines, một giáo sư Trung Học, ngồi buồn chờ kết quả thanh lọc, đã xuất khẩu mấy câu thơ ... kỳ cục sau

Gió đưa cành trúc la đà, Gió nhẹ lay cành trúc
Rơi xuống tà-vẹc đường.
Tiến chuông thiên mụ, canh gà Thọ Xương Vợ Trời đánh một hồi chuông:
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần!

NB:
- tà-vẹc (traverse): cây gỗ bắt ngang trên đường rầy xe lửa (Xem thêm)
- PFAC: Philippine First Asylum Center (Trung Tâm Quốc Gia Tị Nạn Thứ Nhất tại Philippines)

Sưu tầm tại Palawan - 1990