Xuân Tha Hương

Lại một tân niên đến nữa rồi
Cõi lòng nhung nhớ mãi không thôi.
Ai nơi cố quận mừng Xuân đến,
Kẻ tại quê người xúc tuyết rơi.
Một nhánh mai vàng cho đúng phép
Vài ly rượu nhạt để quên đời.
Ngồi đây mà nhớ ngày xưa ấy,
Biết đến bao giờ Tết thật tươi?

(Canh Ngọ - 1990)