Hòn Chồng (19/12/2021)


Cầu Bóng cũ

Cầu Sắt Xe Lửa

Bãi Biển Mùa Covid

Bãi Dương

Hoàng Hôn Vịnh Nha Trang

Hòn Chồng

Hòn Chồng


Hòn Vợ (sát Hòn Chồng)

Hồ Sen

Nha Trang từ phía Nam

Phía Bắc từ Hòn Chồng

Tháp Bà Po Nagar

Cầu Bóng từ trên Tháp Bà

Hòn Tre

Hòn Tre

Dọc theo núi vào phi trường CR

Góc đèo Cù Hin

Góc đèo Cù Hin

Hòn Chồng

Núi Cô Tiên

Thành phố Nha Trang từ Bãi Tiên

Bình minh

Từ Lương Sơn vào Bãi Tiên

Bãi biển Nha Trang

Bãi Dương và Cô Tiên