Trung Thu 2017

Còn ăn Trung Thu thấy mình trẻ ra
Hết ăn Trung Thu biết mình đã già.
Tuổi già có đến thì cứ tỉnh bơ:
Vẫn ăn Trung Thu cùng với người ta.

22/9/3017

~~~