Vè Sao Biển

Nghe vẻ, nghe ve,
Nghe vè Sao Biển
Kể chuyện cho vui
Nghe bùi như lạc!
Có ông đầu bạc
Đi lạc Nha thành
Cái đầu nó hành
Thành ra nhập viện
Sao Biển chung quanh
Tới nhanh để gặp
Đầu bạc đầu xanh
Ngọn ngành hỏi rõ:
"Cái sọ trên đầu
Có phải vì sầu
Nên sinh rối loạn?"
Nay xong tai nạn
Xứ mặn trở về
Mọi sự đề huề.
Mùa Hè vẫn đẹp!

(Viết tại bệnh viện Hackensack, sáng 18/8/2014 sau khi nghe tin lão Tôn 60 vào nhà thương.)

~~~