Sớ Táo ... chú

(7 giờ 20 tối Giao Thừa, chờ đến giờ Thánh Lễ Giao Thừa, 30 Tết, 15/2/2018)

Kính báo Ngọc Hoàng
Con hàng Táo chú
Ngày xửa đi tu
Làm đến chức ... chú
Thái thú họ Sao
Tự tên là Biển
Tự biên tự diễn
Tự đặt một tên
Mình ên Táo chú.
Xưng thú cùng Ngài
Cho đến hôm nay
Trưởng ban chưa thay
Để rày mai mốt
Có cột trụ nhà
Từ đó mà ra
Cái gọi là 6 ...(Cà lăm !!!)
6 ... 6... mươi năm
Hội Ngộ xứng tầm
Là dân Sao Biển.
Mong Ngài truyền lệnh
Phục mệnh phải bầu
Cho được đầu tàu
Để "rầu" lay chuyển
Cả chuyến tàu xuôi
Kịp thời Hội Ngộ
Ít lời xin tỏ
Mong Ngài thương đoái
Nhận lời con cái.

Bái bai, bái bai!