Vịnh hàm răng rụng

Chưa tới sáu mươi: rụng một hàm!
Ngẫm ra thì cũng tại ăn tham.

Cà rem lạnh đó: ta không ngại,
Kẹo kéo dai kia: tớ mới ham!

Nhai lại nhai đi: đau suốt họng!
Cắn lui cắn tới: méo cả cằm!

Chắc là ta phải đi mua cối,
Giã bún thành tương: cũng phải cam!

Ngày 4 tháng 5 năm

Tạ ơn thay cho Lm. Anrê Dũng Lạc Trần Cao Tường

(15.8.1946-21.11.2010)

Tạ ơn Thiên Chúa an bài
Trao ban thánh chức lưới chài muôn dân.

Tạ ơn Mẹ Thánh từ nhân,
Tháng năm dẫn bước, muôn phần thương yêu.

Tạ ơn đất Việt mỹ miều,
Hồn như tiếng sáo, cánh diều vọng ngân.

Tạ ơn Tử đạo tiền nhân,
Anrê Dũng Lạc xả thân can trường.

Tạ ơn phụ mẫu song đường,
Dưỡng nuôi, bảo bọc, gió sương mặc lòng.

Tạ ơn huyết tộc, linh tông,
Ngọt bùi chia sẻ, một lòng đỡ nâng.

Tạ ơn bạn hữu ân cần,
Cơ đồ Lạc Việt góp phần xiển dương.

Tạ ơn Dân Chúa đã thương
Đồng hành trên mọi nẻo đường ra khơi.

****
Tạ ơn đời, tạ ơn người!
Tạ ơn tất cả: đất trời chứng cho!