Thăm Đìa Chính Liễu 2000

Đi theo Chính Liễu thăm đìa
Ở thì hổng được, đòi dìa không cho!
~~~