Thăm Bé Linh

(con của Tem - Vy)

Đi thăm cho biết bé Linh,
Thăm rồi mới biết nó linh tinh quá chừng!
Đi thăm cho biết bé Linh,
Thăm rồi mới biết nó hay kình, hay la!
Đi thăm cho biết bé Linh,
Thăm rồi mới thấy nó lình xình như say!
Đi thăm cho biết bé Linh,
Mỗi lần nó hét rung rinh cả nhà!

Ngày 28.5.2012

~~~