Ráp 2 TV Sony thành một

Một đứa bị bể gương lốm đốm;
Còn thằng kia điện đóm tắt ngang.
Đem về mổ cả hai đàng:

Ráp qua, ráp lại: rõ ràng ta xem!

(Seadrift, Texas - Lễ Tro, 25/2/2004)
(2 TV Sony 50 inches do anh chị Thảo Dung và ông Việt tặng)

~~~~~~~~~