Mừng Bạn Có Cháu Trai

(Nguyễn Phạm Hoàng Đăng - 21/12/1993)

Nghe tin quý tử “giáng” nhà ông
Tôi vội viết lên giấy ít dòng:
May quá! ông bà nay có “tí”!
Mừng thay! Phạm Nguyễn được thêm “rồng”.
Cầu xin Chúa Cả phù trì mạnh,
Nguyện ước gia đình phát triển đông.
Chúc bé Hoàng Đăng đầy sức khỏe,
Mẹ cha sớm được đáp đền công.

Thân tặng Hiến - Mến

Lời Cảm Tạ

Nguyễn tiên sinh bao năm nguyện khấn
Phạm phu nhân sốt sắng cầu xin
Hoàng thiên ghé mắt thương tình
Đăng nhi quý tử hạ sinh trong nhà.
~~~