Lý Cây Đa - Lá Cây Ly

(Port O'Connor, TX 2004)

Trền leo / quốc dán, ngốc gồi (a ôi) ca lầy.
Lồi tăng / hỷ lói (a ôi) ca lầy.
Em lai (a ôi) táng tinh / tằng lình.
Chôi lo / mặp ghình / xôi hẹm / kếm lai / trăm lằng
Lồi tăng / hỷ lói (a ôi) ca lầy,
[Lồi tăng / hỷ lói (a ôi) ca lầy].
~~~~~~~~~~
Trèo lên quan dốc ngồi gốc (ôi a) cây đa.
Rằng tôi hỏi lý (ôi a) cây đa.
Ai đem (ôi a) tính tang tình rằng.
Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm.
Rằng tôi hỏi lý (ôi a) cây đa.
[Rằng tôi hỏi lý (ôi a) cây đa].


****
Chẻ tre đan nón, kìa nón ôi tằm ba tằm
Rằng tôi hỏi lý ôi tằm ba tằm, rằng tôi hỏi lý ôi tằm ba tằm
Ai xui ôi a tính tang tình rằng
Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi hỏi lý ôi a tháng Giêng, rằng tôi hỏi lý ôi a tháng Giêng
~~~~~~~~