Những câu ý lực sống đầu năm

(Lm. Nguyễn Quang Vinh sưu tầm)
(4 bản khác nhau)

 1. Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối thẳng để Người đi (Matthêu 3, 3)
 2. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Matthêu 4, 4)
 3. Và Thiên Thần sẽ đưa tay nâng đỡ bạn khỏi vấp chân vào đá ((Matthêu 4, 6b)
 4. Ngươi phải thờ lạy một Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ một mình Người mà thôi (Matthêu 4, 10a)
 5. Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần (Matthêu 4, 17)
 6. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước trời là của họ (Matthêu 5, 3)
 7. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Matthêu 5, 4)
 8. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an (Matthêu 5, 5)
 9. Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Matthêu 5, 7)
 10. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Matthêu 5, 8)
 11. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Matthêu 5, 9)
 12. Các con là muối mặn ướp đời... Nhưng nếu muối lạt thì lấy gì cho nó mặn lại? (Matthêu 5, 13a)
 13. Các con là ánh sáng thế gian ... A?h sáng của các con phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp của các con, mà ngợi khen Cha cả trên trời. (Matthêu 5, 15.16)
 14. Nếu khi các con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với các con, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, mà đi làm hòa với người ấy, rồi trở lại dâng lễ vật. (Matthêu 5, 24)
 15. Có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ (Matthêu 5, 37)
 16. Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi (Matthêu 5, 42)
 17. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình (Matthêu 5, 44)
 18. Khi làm việc lành phúc đức, hãy coi chừng: chớ có phô trương cho thiên hạ thấy (Matthêu 6, 1)
 19. Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm (Matthêu 6, 3)
 20. Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con (Matthêu 6, 14)
 21. Của cải ở đâu, lòng ở đó (Matthêu 6, 21)
 22. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được (Matthêu 6, 24b)
 23. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn những thứ khác Người sẽ thêm cho (Matthêu 6, 33)
 24. Các con đừng xét đoán kẻo bị xét đoán (Matthêu 7, 1)
 25. Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt các con trước đã, rồi sẽ thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình (Matthêu 7, 5)
 26. Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho (Matthêu 7, 7)
 27. Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì các con cũng hãy làm cho người ta. (Matthêu 7, 12)
 28. Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu (Matthêu 7, 17)
 29. Chỉ những ai thi hành thánh ý Chúa thì mới được vào Nước Trời mà thôi. (Matthêu 7, 21b)
 30. Ai nghe lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá. (Matthêu 7, 24)
 31. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không cần lễ tế. (Matthêu 9, 13; Hosêa 6, 6)
 32. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Hãy xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về (Matthêu 9, 36b - 37)
 33. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn (Matthêu 10, 28)
 34. Không một con chim sẻ nào rơi xuống đất ngoài thánh ý của Chúa Cha (Matthêu 10, 29b)
 35. Không có gì che dấu mà không bị tỏ lộ; không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết (Matthêu 10, 26)
 36. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Matthêu 10, 32)
 37. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy (Matthêu 10, 37)
 38. Ai đón tiếp anh em, là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy (Matthêu 10, 40)
 39. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ nầy uống, dù chỉ là một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật, kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu (Matthêu 10, 42)
 40. Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức (Matthêu 11, 28)
 41. Hãy học cùng ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (Matthêu 11, 29)
 42. Ai thi hành thánh ý Cha Ta, Đấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh chị em và là mẹ Ta. (Matthêu 12, 50)
 43. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? (Matthêu 16, 26)
 44. Ai tự hạ mình như trẻ nhỏ, thì sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. (Matthêu 18, 4)
 45. Thầy bảo thật cùng các con: ở đâu có hai ba người họp lại vì Danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ. (Matthêu 18, 20)
 46. Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử như thế nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. (Matthêu 18, 35)
 47. Đối với loài người thì điều đó không thể làm được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được. (Matthêu 19, 26)
 48. Ai muốn làm lớn trong các con, thì phải làm người phục vụ anh em mình. (Matthêu 20, 26)
 49. Tất cả những gì các con lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì các con sẽ được. (Matthêu 21, 22)
 50. Ta bảo thật các con: mỗi lần các con làm như vậy cho một trong những anh em bé nhỏ của Ta đây, là các con làm cho chính Ta. (Matthêu 25, 40)
 51. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ. Tinh thần thì hăng hái mà xác thịt thì yếu đuối. (Marcô 14, 38)
 52. Hãy về lại trong gia đình và kể lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho con. (Marcô 5, 19)
 53. Này con, hãy nghe giáo huấn của cha và đừng bỏ ngoài tai lời dạy dỗ của mẹ (Châm Ngôn 1, 8)
 54. Hãy ký thác việc bạn làm cho Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công (Châm Ngôn 16, 3)
 55. Kẻ chú tâm vào Lời Chúa dạy sẽ gặp chuyện tốt lành; người đặt niềm tin vào Chúa thật hạnh phúc dường bao. (Sách Châm Ngôn 16, 20)
 56. Thương xót kẻ khó nghèo là cho Chúa vay mượn. Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm. (Sách Châm Ngôn 19, 17)
 57. Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng bấn loạn khi gặp khốn khổ. (Huấn Ca 2, 2)
 58. Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Gioan 6, 68)
 59. Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống. (Gioan 8, 12)
 60. Tôi cũng vậy: tôi không lên án chị đâu. Hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. (Gioan 8, 11)
 61. Ta là chủ chiên nhân lành. Chủ chiên nhân lành hy sinh mạng sống vì đàn chiên. (Gioan 10, 11)
 62. Nếu các con nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì Thầy sẽ làm điều đó. (Gioan 14, 14)
 63. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. (Gioan 14, 21)
 64. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. (Gioan 15, 5)
 65. Đây là giới răn của Thầy: các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. (Gioan 15, 12)
 66. Những ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. (Thư Galata 5, 24)
 67. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta h4y làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh chị em trong cùng đại gia đình đức tin. (Thư Galata 6, 10)
 68. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. (Thư E?hêsô 4, 2)
 69. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa. (Thơ Êphêsô 5, 20)
 70. Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, hãy tha thứ cho nhau. (Thư Côlôsê 3, 13)
 71. Các con còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha các con, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người (Matthêu 7, 11)
 72. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong tay Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một trong Chúng Ta (Gioan 17, 11)
 73. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy. Thầy đã cho các con biết (Gioan 15, 15)
 74. Tôi muốn ra đi và trở về nhà Cha tôi (Luca 15, 18)
 75. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Gioan 14, 6)
 76. Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. (Gioan 8,7)
 77. Đừng gây gổ vô cớ với người, khi người chẳng làm hại con. (Châm Ngôn 3,30)
 78. Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.(Luca 6,28)

 

 

LỜI CHÚA 1999

Lời Chúa

1. Ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con (2 Ga 9)

2. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy (Ga 12, 26)

3. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến (Ga 14, 21)

4. Anh em còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người (Mt 7, 11)

5. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha (Cl 3, 17)

6. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ (Lc 6, 36)

7. Anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy (Ga 16, 23)

8. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian, thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha ( 1 Ga 2, 15)

9. Anh em không tin rằng, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? (Ga 14, 10)

10. Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin (Mt 6, 8)

11. Cha ơi nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha (Mt 26, 39)

12. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người (Ep 4, 6)

13. Chén đắng Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống (Ga 18, 11)

14. Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến (Ga 16, 27)

15. Cho đến nay, Cha Tôi vẫn làm việc thì Tôi vẫn làm việc (Ga 5, 17)

16. Chúa Cha biết Tôi, và Tôi biết Chúa Cha và Tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên (Ga 10, 15)

17. Chúa Cha đã dạy Tôi thế nào, thì Tôi nói như vậy (Ga 8, 28)

18. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy (Ga 15, 9)

19. Chúa Cha yêu chúng ta dường nào đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa (1 Ga 3, 1)

20. Chúc tụng Thiên Chúa, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi nhân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an (2 Cr 1, 3)

21. Ánh sáng của anh em hãy chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5, 16)

22. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em (Lc 12, 32)

23. Khi cầu nguyện, vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh Đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh (Mt 6, 6)

24. Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em (Mt 10, 20)

25. Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong tay Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một trong Chúng Ta (Ga 17, 11)

26. Lạy Cha chúng con Đấng ngự trên trời, xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời (Mt 6, 9)

27. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11, 25)

28. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con (Ga 17, 24)

29. Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã nhậm lời con (Ga 11,41)

30. Lạy Cha, Con xin phó thác hồn Con trong tay Cha (Lc 23, 46)

31. Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha (Ga 17, 1)

32. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm (Lc 23, 34)

33. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha (Ga 12, 28)

34. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo, đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú (Gc 1, 17)

35. Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng không tha lỗi cho anh em (Mt 6, 15)

36. Để tất cả nên một như, lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con (Ga 1, 21)

37. Để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giêsu Kitô là Chúa" (Pl 2, 11)

38. Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng tha thứ cho anh em (Mt 6, 14)

39. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em (Ga 20, 21)

40. Những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em (Ga 15, 16)

41. Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Sự Thật (Ga 4, 23)

42. Những việc Chúa Cha đã giao cho Tôi để Tôi hoàn thành, chính những việc Tôi làm đó, làm chứng cho Tôi rằng. Chúa Cha đã sai Tôi (Ga 5, 36)

43. Đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta (1 Cr 8, 6)

44. Đừng biến nhà Cha Tôi thành nơi buôn bán (Ga 2, 16)

45. Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Tôi, là mẹ Tôi (Mt 12, 50)

46. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời (Mt 10, 32)

47. Ta sẽ là Cha các ngươi , và các ngươi sẽ là con trai, con gái của Ta (2 Cr 6, 18)

48. Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: "Áp - ba! Cha ơi!" (Rm 8, 15)

49. Thật Vậy, ý của Cha Tôi là những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết (Ga 6, 40)

50. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (Mt 18, 19)

51. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy. Thầy đã cho anh em biết (15, 15)

52. Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác (Ga 14, 16a)

53. Tôi muốn ra đi trở về với Cha tôi (Lc 15, 18)

54. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em (Ga 14, 2)

55. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện (Mt 5, 48)

56. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28, 19)

57. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an (Rm 1, 7)

58. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. (Ga 14, 7)

59. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. (Ga 14, 6)

60. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. (Ga 17, 17)

Đừng mưu tính hại người đồng loại, khi nó sống an toàn bên con. (Cách ngôn 3,29)
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. (Lu-ca 1,51)
Đừng đòi hỏi

quá mức đã ấn định cho mình.

(Lu-ca 3,13)

Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lu-ca 15,7)
Thưa Ngài, này đây phần tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. (Lu-ca 19,8)
Ai trong các ông sạch tội,

thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

(Gio-an 8,7)

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

(Lu-ca 13,14)

Hỡi con,

tội lỗi con được tha.

(Mác-cô 2,5b)

Mọi thất tín và bất công sẽ tiêu ma, nhưng thành tín sẽ còn mãi mãi. (Huấn ca 40,12)
Đừng gây gổ vô cớ với người,

khi người chẳng làm hại con.

(Cách ngôn 3,30)

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. (Lu-ca 1,52)

Chớ hà hiếp ai,

cũng đừng tống tiền người ta,

hãy an phận với số lương của mình. (Lu-ca 3,14)

Chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, nay lại sống; đã mất, nay lại tìm thấy.

(Lu-ca 15,32)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Gio-an 3, 16)
Tôi chính là Mục Tử nhân lành,

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho con chiên.

(Gio-an 10,11)

Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.(Lu-ca 6,28)
Chúa đã tha thứ cho anh em,

thì anh em cũng vậy,

anh em phải tha thứ cho nhau.

(Cô-lô-xê 3,13b)

Xin tha tội cho chúng con

như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.

(Mat-thêu 6,12)

Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi,

và tư ?nay đừng phạm tội nữa!

(Gio-an 8,11)

Lạy Chúa,

xin đừng chấp họ tội này.

(Công Vụ Tông Đồ 8,60)

Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia.(Cô-lô-xê 3,13a)
Sao cho mọi người thấy anh em

sống hiền hòa, rộng rãi.

Chúa đã gần đến.

(Phi-lip 4,5)

Hãy học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chớ đâu cần lễ tế" (Mat-thêu 9,13)
Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi...thì đến lượt ngươi,ngươi khôngphải thương xót đồng bạn, như chính Ta đã thương xót ngươi sao? (Mat-thêu 18,32-33)
Hãy coi chừng đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. (1 Thê-xa-lô-ni-ca 5,15)
Ngươi phải

yêu người lân cận

như chính mình.

(Mat-thêu 22,39)

Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là

đến bảy mươi lần bảy.

(Mat-thêu 18,22)

Anh em đừng nói xấu nhau.

Ai nói xấu hoặc đoán xét anh em mình, là nói xấu và xét đoán lề luật.

(Gia-cô-bê 4,11)

Hãy yêu kẻ thù

và làm ơn cho những kẻ ghét anh em. (Lu-ca 6,27)

Đừng khinh người đang phải âu sầu, hãy nhớ rằng

có Đấng nhắc lên hạ xuống.

(Huấn ca 7,11)

Anh em đong đấu nào

thì Thiên Chúa

cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy.

(Mat-thêu 7,2b)

Anh em biết,

thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân. Giữa anh em thì không được như vậy...(Mat- thêu 20,25)

Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, làm như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.

(Ga-la-ta 6,2)

Khi anh em đang cầu nguyện

nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ.

(Mác-cô 11,25)

Đừng chống cự người ác,

trái lại nếu bị ai vả má bên phải,

thì hãy đưa cả má bên trái ra nữa.

(Mat-thêu 5,39)

Vậy bao lâu còn thì giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những người anh em cùng trong đại gia đình đức tin. (Ga-la-ta 6,10 )
Đừng nhiếc người già lão, vì giữa chúng ta, tuổi già cũng đã đến.

(Huấn ca 8,6)

Đừng ngang ngược áp bức đồng loại, đường kiêu ngạo, chớ đi!

(Huấn ca 10, 6)

Anh em hãy mang lấy ách của Tôi,

và hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

(Mat-thêu 12,19)

Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (Mat-thêu 5,7)

Ai giận anh em mình,

thì phải bị đưa ra tòa.

(Mat-thêu 5,22)

Phúc thay ai xây dựng hòa bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Mat-thêu 5,9)

Chúng ta đừng yêu thương nhau nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1 Gio-an 13,35)
Mỗi người đừng tìm lợi ích

cho riêng mình,nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. (Phi-líp 2,4)

Đừng làm sự dữ,

sự dữ sẽ không đến trên con.

(Huấn ca 7,1)

Đập vào mắt làm tuôn nước mắt,

đập vào lòng đánh bạt tình thâm.

(Huấn ca 20,19)

Ai quăng đá lên cao, là ném đầu mình. vu oan là tự đả thương.

( Huấn ca 27,25)

Hãy ở khoan hồng với người nghèo khó, và đừng chậm chạp khi phải làm phúc.

(Huấn ca 29,8)

Lạy Cha xin tha cho họ,

vì họ không biết việc họ làm.

(Lu-ca 24,34)

Anh em đừng xét đoán

thì anh em

sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.

(Lu-ca 6,37)

Anh em hãy có lòng nhân từ

như Cha anh em là Đấng nhân từ.

(Lu-ca 6,36)

Đừng thay bè đổi bạn vì tiền,

đừng đổi anh em chân thật

với vàng vô phúc.

(Huấn ca 7,18)

Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.

(Lu-ca 6,31)

Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy... đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. (Ti-tô 3,1-2)
Đừng lấy ác báo ác,

đừng lấy lời nguyền rủa

đáp lại lời nguyền rủa.

(1Phê-rô 3,9a)

Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.

(Lu-ca 17,3)

Hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người.

(1 Thê-xa-lô-ni-ca 5,14)

Thầy bảo anh em: "Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

(Mat-thêu 5,44)

Nếu anh em cắn xé nhau,

anh em hãy coi chừng,

anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!

(Ga-la-ta 5,15)

Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. (1 Gio-an 3,15)
Con đừng lấy thì mở tay,

mà trả thì nắm lại.

(Huấn ca 4,31)

Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

(Mat-thêu 6,15)

Anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. (Mat-thêu 7,2a)
Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.

(Mat-thêu 5,22c)

Hãy xỏ gươm vào vỏ,

vì tất cả những ai cầm gươm

sẽ chết vì gươm.

(Mat-thêu 26,52)

Hãy đi làm hòa

với người anh em ngươi trước đã,

rồi hãy trở lại dâng của lễ.

(Mat-thêu 5,24)

Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. (Gio-an 15,13)
Nếu ai muốn kiện anh em

để lấy áo trong của anh em

thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. (Mat-thêu 5,40)

Đừng bêu nhục người đã hối lỗi, hãy nhớ chúng ta hết thảy là lũ tội nhân. (Huấn ca 8,5)
Đừng nhạo người mặc rách rưới,

đừng giễu những kẻ qua ngày tân khổ. (Huấn ca 11,4)

Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình,

là cuộc đời công chính.

(Giacôbê 4,18)

Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất. (Mat-thêu 18,11)
Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. (Mat-thêu 5,22b)
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Mat-thêu 23,12)
Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình,

người ấy là kẻ nói dối.

(1 Gio-an 4,20)

Đừng để mang danh là người hai lưỡi, đừng mua lưỡi mà đi nói hành. (Huấn ca 5, 14a)
Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. (Mat-thêu 5,41)
Ném đá cho chim, đuổi chim bay mất, làm nhục bạn bè, ly gián thân tình. (Huấn ca 22,20)
Kẻ báo thù sẽ gặp báo trả nơi Chúa, các tội lỗi nó,

Người cầm giữ không tha.

(Huấn ca 28,1)

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?. (Mat-thêu 5,47)
Đừng bêu nhục người đã hối lỗi, hãy nhớ chúng ta hết thảy là lũ tội nhân. (Huấn ca 8,5)
Đừng nhạo người mặc rách rưới,

đừng giễu những kẻ qua ngày tân khổ. (Huấn ca 11,4)

Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình,

là cuộc đời công chính.

(Giacôbê 4,18)

Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất. (Mat-thêu 18,11)
Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. (Mat-thêu 5,22b)
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Mat-thêu 23,12)
Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình,

người ấy là kẻ nói dối.

(1 Gio-an 4,20)

Đừng để mang danh là người hai lưỡi, đừng mua lưỡi mà đi nói hành.

(Huấn ca 5, 14a)

Nếu có người bắt anh đi một dặm,

thì hãy đi với người ấy hai dặm.

(Mat-thêu 5,41)

Ném đá cho chim, đuổi chim bay mất, làm nhục bạn bè, ly gián thân tình. (Huấn ca 22,20)
Kẻ báo thù sẽ gặp báo trả nơi Chúa, các tội lỗi nó,

Người cầm giữ không tha.

(Huấn ca 28,1)

Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?. (Mat-thêu 5,47)
Đừng mưu tính hại người đồng loại,

khi nó sống an toàn bên con.

(Cách ngôn 3,29)

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

(Lu-ca 1,51)

Đừng đòi hỏi

quá mức đã ấn định cho mình.

(Lu-ca 3,13)

Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. (Lu-ca 15,7)
Thưa Ngài, này đây phần tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. (Lu-ca 19,8)
Ai trong các ông sạch tội,

thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

(Gio-an 8,7)

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

(Lu-ca 13,14)

Hỡi con, tội lỗi con được tha.

(Mác-cô 2,5b)

Đừng nhiếc người già lão,

vì giữa chúng ta,

tuổi già cũng đã đến.

(Huấn ca 8,6)

Đừng ngang ngược áp bức đồng loại, đường kiêu ngạo, chớ đi!

(Huấn ca 10, 6)

Anh em hãy mang lấy ách của Tôi,

và hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

(Mat-thêu 12,19)

Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

(Mat-thêu 5,7)

Ai giận anh em mình,

thì phải bị đưa ra tòa.

(Mat-thêu 5,22)

Phúc thay ai xây dựng hòa bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Mat-thêu 5,9)

Chúng ta đừng yêu thương nhau nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. (1 Gio-an 13,35)
Mỗi người đừng tìm lợi ích

cho riêng mình,

nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

(Phi-líp 2,4)

Đừng làm sự dữ,

sự dữ sẽ không đến trên con.

(Huấn ca 7,1)

Đập vào mắt làm tuôn nước mắt,

đập vào lòng đánh bạt tình thâm.

(Huấn ca 20,19)

Ai quăng đá lên cao, là ném đầu mình. vu oan là tự đả thương.

( Huấn ca 27,25)

Hãy ở khoan hồng với người nghèo khó, và đừng chậm chạp khi phải làm phúc.

(Huấn ca 29,8)

Mọi thất tín và bất công sẽ tiêu ma, nhưng thành tín sẽ còn mãi mãi.

(Huấn ca 40,12)

Đừng gây gổ vô cớ với người,

khi người chẳng làm hại con.

(Cách ngôn 3,30)

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. (Lu-ca 1,52)

Chớ hà hiếp ai,

cũng đừng tống tiền người ta,

hãy an phận với số lương của mình. (Lu-ca 3,14)

Chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ,

vì em con đây đã chết, nay lại sống;

đã mất, nay lại tìm thấy.

(Lu-ca 15,32)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Gio-an 3, 16)
Tôi chính là Mục Tử nhân lành,

Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho con chiên.

(Gio-an 10,11)

Hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.

(Lu-ca 6,28)

Ý lực sống Truyền Giáo 2001

(Cha Đắc gởi)

Cv 13, 47 Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất.
Ga 13, 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Ga 15, 16 Chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại.
Ga 16, 33 Trong thời gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.
Rm 16, 27 Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan, thượng trí. Kính dâng Người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen.
Gc 5, 20 Kẻ nào làm cho một tội nhân bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn người ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình.
Mc 16, 15 Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Lc 24, 46 Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân.
Mt?6, 9 Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha Thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Mt 13, 16 Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.
Mt 20, 28 Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Tv 95,1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!
Tv 95, 23 Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho mu6on dân biết Người thật là vinh hiển.
Tv 95, 7 Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang!
Tv 97, 4 Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
Tv 99, 3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta,ta thuộc về Người. Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
Tv 116, 1-2 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa. Ngàn dân hỡi, hãy chúc tụng Người. Vì tình thương Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
Cl 4, 5 Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài, hãy tận dụng thời buổi hiện tại.
Cl 4, 6 Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mọi người.
Cr 5, 15 Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.
Cr 4, 5 Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô giêsu là Chúa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~