Khóc anh Hoàng Râu

(qua đời ngày 1 tháng 12 năm 1997 - thọ khoảng 48 tuổi)

Hỏi tại sao trời xui khiến vậy?
Kìa lá vàng chưa gẫy cuống già,
Ngờ đâu, thảm thiết mẹ cha,
Lá xanh rụng xuống, trời đà thấu chăng?

Nhớ ngày xưa, một lòng sốt sắng,
Quyết noi theo gương thánh Phêrô,
Trung kiên một dạ kính thờ,
Giêsu chí thánh: ngọn cờ dương cao.

Dù dưới biển, ba đào ụp xuống,
Trên đất liền, cuộc sống khó khăn,
Một lòng một dạ sắt son,
Yêu người, mến Chúa: vuông tròn không vơi.

Nay anh đã ra người thiên cổ,
Bỏ lại đây goá phụ, con thơ,
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ,
Chiếu soi ánh sáng ngàn thu Nước Trời.

New Jersey, ngày 1 tháng 12 năm 1997 - lúc 10 giờ tối)

~~~