11 Năm Linh Mục
cha Micae Hoàng Minh Hùng SB64

(22/2/2006)

Mười năm lẻ một mau qua
Nay con dâng tiến lên Cha vạn lời
Tri ân suốt cả cuộc đời
Cha thương chọn gọi rao Lời cứu nhân
Năm xưa sáu bốn (64) một thân
Gia đình giã biệt, chuyên cần học chăm.
Hai ngàn lẻ sáu là năm
Trong gian cung thánh con nằm xin vâng
Lời kinh cảm tạ xin dâng
Tình Ngài thương đoái chia phần vinh quang.

Nguyện xin ban xuống tràn lan
Trên tôi tớ Chúa hồng ân dư đầy.
Để con luôn sống từng ngày
Lời xưa đã nguyện theo Ngài không nao.

Lm. Phêrô Nguyễn Quang Vinh SB 61
(ngày 21/2/2017)