Vịnh hàm răng rụng

Chưa tới sáu mươi: rụng một hàm!
Ngẫm ra thì cũng tại ăn tham.

Cà rem lạnh đó: ta không ngại,
Kẹo kéo dai kia: tớ mới ham!

Nhai lại nhai đi: đau suốt họng!
Cắn lui cắn tới: méo cả cằm!

Chắc là ta phải đi mua cối,
Giã bún thành tương: cũng phải cam!

(Ngày 4 tháng 5 năm 2010)


~~~