Bài "Chung Kết Trầu Cau"
Khánh cũng đồng ý rằng không ít bài hát, giữa Pk1 và ĐK rất hợp, nhưng đến các Pk sau đó không còn khớp với ĐK. nữa.  
Cha Vinh soạn lời 2 ĐK rất hay.
Khâm phục bậc đàn anh, học chương trình Pháp, rõ ràng là " tây con" mà văn chương chữ nghĩa Việt rất tuyệt vời.

Thụy Sĩ, 20/11/2022

Email: tranngockhanhsb@gmail.com

~~~~~~~~~