RẤT NHỎ

Lời từ xa mừng chúc
Nguyện một chữ bình an
Chọn bổn mạng Thánh nhân
Đừng giống Thầy ... hóa đá !
Dám đâu cầu tất cả
Nên ngư phủ lưới người
Hay cột trụ cho đời
Mà chút thôi ... rất nhỏ!
Thì từ không mà có
Nên từ nhỏ sẽ to
Đường theo Chúa còn lo
Rất nhỏ cậy trông mãi
Xin còn hoài hăng hái
Nhỏ của một chút men
Ít muối giữa ươn hèn
Mong Cha là tất cả.

Chúc mừng Quan thầy Phêrô-Phaolô - 29.6.2011

Oh la la...Hay quá ta !
Hoa QUỲNH e ấp đợi trăng tà
Nhẹ VANG trong gió lời ru Mẹ
SAO BIỂN vỗ về sóng thiết tha !!!

Cảnh Hương 72 - ngày 30 tháng 6 năm 2011

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~