Sœur Diệu cho leo cây!

(Hẹn đãi Cá Kho Tộ nhưng không thấy về nấu!)

Sœur cứ hẹn nhưng sœur đừng đến nhé,
Để lòng buồn lái xe chạy quanh sân
Ngó trên tay điếu thuốc cháy lui dần.
Cá kho tộ: sao mà lâu chín thế!

(26/12/2004)

~~~~~~