Thơ Bút Tre

Ngày họp mặt các LM

Hôm nay ngày họp các cụ
Trời đông lạnh lẽo đội mũ trên đầu
Họp toàn chỉ nói chuyện tào
Lao thiên địa lại báo cáo lung tung

(Họp các Linh Mục miền Đông Bắc HK – 2001)

~~~~~~~~~~