Bài toán đời con

Phần tư thế kỷ đời linh mục,
Con đã làm gì như Chúa mong?
Ngài đã thương ban ngàn phúc lộc:
Đáp lại ân tình: con số không!

Thậm chí còn thua cả số không:
Suốt ngày lo nghĩ chuyện viễn vông.
Kiêu ngạo, biếng lười và ích kỷ,
Bổn phận không tròn, chỉ chạy rông!

Album phong chức: mờ nhân ảnh
Lời hứa ngày xưa: có nhớ không?
Magnificat: lời ca vãn
Hát lại làm chi: chỉ thẹn lòng

Phần tư thế kỷ nay nghĩ lại:
Bao nhiêu ân huệ chỉ toi công!
Xin Ngài tha thứ đời con dại,
Cho con làm lại từ số không!

Ngày 14 tháng 8 năm 2009


~~~