Ba Làng Cảm Tác

Chiều ra bãi biển Ba Làng,
Dân ngồi hóng mát, một hàng ... dòm vô!?

Chiều ra bãi biển Ba Làng,
Em ngồi hóng mát, xem chàng kéo moi!

Ba Làng xứ đẹp người ngoan:
Giáo dân ở giữa, hai hoàn (hòn) hai bên!
(Núi Thủi phía Bắc và núi Do ở phía Nam)

Ba Làng bãi biển thon thon,
Do nam, Thủi bắc: hai hòn ... đẹp đôi!

(2016)

~~~~~