Algae Deprecatio

Ave Maris Stella!
Ego maris alga!
Tibi laus et gloria.

Mihi dilectio,
Mihi protectio,
Te precor, Mater Alma.
Mea vita fluctivaga
Ab Te, Mater consolata,
Duc me tecum
Ad portum, securum.
Gratia tibi, Maris Stella
De parvulo tuo, maris alga.

Lời cầu của rong biển

Kính chào Mẹ Sao Biển
Thân con là rong biển
Dâng Mẹ lời ngợi khen và vinh quang.
Mẹ là tình yêu của con,
Mẹ là nơi con nương tựa,
Con cầu khẩn Mẹ, lạy Mẹ cao sang.
Đời con bị sóng vùi
Xa Mẹ, hỡi Đấng ủi an,
Xin đưa con cùng với Mẹ
Bình an về tới bến.
Tạ ơn Mẹ là Sao Biển
Từ con thơ của Mẹ, rong biển.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~