Danh sách lớp SB 1961

 1. Bồng
 2. Cả

 3. Cầm

 4. Cường Simon 

 5. Cường Joseph

 6. Châu

 7. Đáng (về 1962)

 8. Đạt

 9. Điệp

 10. Định

 11. Độ

 12. Đương

 13. Hlan

 14. Hồng

 15. Hùng

 16. Huờn

 17. Kết

 18. Lành

 19. Linh (1962)

 1. Lợi (1960)

 2. Lộc

 3. Lương

 4. Mỹ

 5. Nhẫn

 6. Phan

 7. Phượng

 8. Quý

 9. Quyến

 10. Tiên

 11. Tính

 12. Thái  François

 13. Thái Tôma

 14. Thanh

 15. Thành

 16. Thụy

 17. Trí

 18. Triệu (+24/2/2021)

 19. Trung

 20. Vân

 21. Vinh

 

Ký sự lớp 61

Lớp 61 toàn dân cốt đột,
Lúc nhúc ngồi 41 ranh con,
Nào hay ghế gỗ chưa mòn,
8 thằng đội sổ cô hồn cuối năm.

Năm lớp 7, 35 đồn đột, (có thêm Linh và Kim)
Đến seconde, 11 thánh tăng.
Mậu Thân dớt hết 1 thằng; (Hồ Xuân Lương +1968)
10 tên còn lại: thằn lằn đứt đuôi! (Điệp, Định, Độ, Lành, Linh, Phượng, Thành, Trí, Vân, Vinh)

Đà Lạt kia núi đồi lành lạnh,
Lại 2 tên đứt gánh về nhà.
(Điệp, Vân)
8 thằng, 5 sẩy còn 3:
Vítvồ 1 đấng, làm cha 2 thầy.
(Linh, Thành, Vinh)
Năm 07 trời mây vần vũ, (28/3/2007)
Khánh Thành kia cánh vỗ về trời.
Bạn bè ủ rũ khôn nguôi,
Cầu mong bạn hưởng đời đời hiển vinh.
(2007)