55 Tuổi Tự Vịnh

55 mỏi gối đau lưng
Mong sao vẫn khỏe (như) ... chưa từng 55!
~~~