46 Tuổi Tự Vịnh

Giật mình đếm nhẩm: sắp năm mươi!
Nghĩ lại đời ta: chiếc bách trôi.

Sóng bủa tư bề: chân vẫn đứng;
Mây quàng tám hướng: miệng luôn cười.

Lên voi, xuống chó: bao phen nhỉ?
Lội suối, trèo non: mấy bận rồi?

Chắc hẳn thân này trên bảo bọc.
Ơn thiêng ghi tạc mãi muôn đời.

(Ngày 20 tháng 10 năm 1995)
~~~~~