Cảm hứng về sống lâu nhân ngày đại thọ 100 của Mẹ

(9/2/2023)

Sống lão làm chi khi bè bạn
Đứa thì xa ngái, đứa chín tầng?
Cuộc đời dương thế là hữu hạn:
Khi nào Chúa gọi sẵn sàng vâng.

~~~~~~~~~~~~~