Một số sự kiện khoa học lý thú 1
1. Lead pencils contain 0% lead!
- Bút chì chứa 0% chất chì!

2. Silver paint contains aluminum, not silver
Sơn bạc chứa nhôm, không có bạc

3. Oxygen is the most abundant element in the Earth’s crust
Dưỡng khí là nguyên tố nhiều nhất trong vỏ trái đất

4. But the most abundant element in the Universe is hydrogen
Nhưng nguyên tố nhiều nhất trong vũ trụ lại là hydrogen (khinh khí)

5. White of egg acts as an antidote to mercuric chloride (HgCl2) poisoning
Lòng trắng trứng là một chất giải độc thủy ngân clorua (clorua thủy ngân)

6. Artificial diamond is prepared by crystallization of sugar charcoal under high pressure
Kim cương nhân tạo được chế biến bằng sự kết tinh than hoạt tính với áp suất cao.

7. Carbogen (95% O2 + 5% CO2) is used for artificial respiration
Carbogen (khí độc, 95% O2, oxy và 5% CO2 carbon) được dùng cho hô hấp nhân tạo

8. Rolled gold is a mixture of 90% copper and 10% aluminum
Vàng cuộn chỉ là hỗn hợp 90% đồng và 10% nhôm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~