CON SỐ 4 BÍ HIỂM…

 1. Trên đời có bốn cái ngu:
  - Làm mai - Gánh nợ - Gác cu - Cầm chầu.
 2. Trên đời có bốn cái sầu:
  - Hỉ - Nộ - Ái - Ố mưu cầu chúng sinh.
 3. Trên đời có bốn cái lành:
  - Long - Lân - Quy - Phụng vang danh đất trời.
 4. Trên đời có bốn tuyệt vời:
  - Sinh - Lão - Bệnh - Tử cuộc đời khói mây.
 5. Trên đời có bốn chữ này:
  - Tiền - Tài - Tù - Tội chớ gây nghiệp vào.
 6. Trên đời có bốn tự hào:
  - Công - Dung - Ngôn - Hạnh phong trào thi đua.
 7. Trên đời có bốn tên mùa:
  - Thu - Đông - Xuân - Hạ kéo lùa thay phiên.
 8. Trên đời có bốn cái nghiền:
  - Cờ - Bạc - Hút - Xách có điên mới vào.
 9. - Gái - Trai - Chè - Rượu thì sao?
  Thi thoảng đôi chút khơi màu thế nhân.
 10. Trên đời có bốn cái cần:
  - Nhục - Vinh - Danh - Lợi bụi trần phôi phai.
 11. Trên đời có bốn lá bài:
  - Rô - Cơ - Bích - Nhép anh tài tù lao.
 12. Trên đời có bốn phương nào:
  - Đông - Tây - Nam - Bắc ra vào muôn phương.
 13. Trên đời có bốn vấn vương:
  - Thương - Yêu - Quên - Nhớ tỏ tường sao đây.
 14. Trên đời có bốn tài này:
  - Cầm - Kỳ - Thi - Họa vui say với đời.
 15. Và rồi kết cục ai ơi
  Bốn dài - Hai ngắn là nơi ta về
~~~~~~~~~~~