NGHI THỨC HẠ HUYỆT TẠI ĐẤT THÁNH

Chủ Tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa nằm trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hóa các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa; và ngay dù thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa.
Xin cho người thân của chúng con an nghỉ trong ngôi mộ này, đợi ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống, sẽ cho sống lại trong vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan trong nước Chúa. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.
Cộng Đoàn: Amen
Chủ Tế rảy nước thánh và xông hương.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
Chủ Tế: Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, có chết cũng sẽ được sống đời đời".
Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là La-gia-rô chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xướng: Chúa đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm lành thống hối. Xin đưa người thân chúng con vào hưởng niềm vui nước Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xướng: Người thân chúng con đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và được xức dầu bởi dầu cứu rỗi. Xin ban cho được tham dự tình bằng hữu cùng các Thánh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con
Xướng: Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa. Xin ban cho được một chỗ nơi Bàn Tiệc trong Nước Trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xướng: Xin nâng đỡ chúng con trong cơn buồn sầu về cái chết của người thân chúng con. Xin cho niềm tin chúng con thành niềm an ủi, và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
(Mọi người đọc Kinh Lạy Cha)

CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI HIỆN DIỆN
Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự hiến mình chịu chết, để mọi người được cứu rỗi, và vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con khấn nguyện, mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho người thân yêu đã qua đời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân yêu chúng con xa lìa Chúa, nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban, được huởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.
Cộng Đoàn: Amen.
Chủ Tế: Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ ...
TRONG KHI CHÔN
Chủ Tế: Chúa toàn năng đã gọi người thân của chúng con từ cõi đời này về với Chúa. Chúng con xin gửi thi thể người này lại bụi đất, nơi loài người đã được tạo dựng.
Chúa Kitô là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và chúng con biết rằng Ngài sẽ cho mỗi thân xác hay chết chúng con sống lại như Người trong vinh quang.
Chúng con phó dâng người thân này cho Chúa. Xin Chúa tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Cộng Đoàn: Amen.
(Trong khi hạ huyệt, Cộng Đoàn đọc kinh Vực Sâu, hoặc hát bài cầu cho người qua đời).Chúng con cậy vì … Lạy Mẹ xin yên ủi …

~~~~~