Cầu chân đèo Rù Rì, Nha Trang, hướng đi Lương Sơn (26/2/2023)

~~~~~~~~~