Bạn có biết? (2)

  1. Con đĩa có 10 (mười) bao tử, 32 (ba mươi hai) bộ óc, 9 (chín) cặp tinh hoàn và hàng trăm chiếc răng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~