Một số trái cây nhiệt đới

 
Jabuticaba
Nho thân gỗ

Langsat
Bòn bon

Mangosteen
Măng cụt

Sapodilla
Sa bô chê

Rambutan
Chôm chôm

Salak
Quả da rắn

Jackfruit
Mít

Durian
Sầu riêng

Custard Apple
Na, Mãng cầu ta

Soursop
Mãng cầu xiêm

Breadfruit
Sa kê