Bảo Hiểm Ninh Hòa

Trung tâm YT thị xã Ninh Hòa Xã Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, 
Phòng khám ĐKKV Ninh Sim Tân Khánh, Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
Trạm YT phường Ninh Hiệp Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Sơn Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Tây Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Thượng Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh An Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT phường Ninh Hải Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Thọ Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Trung Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Sim Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Xuân Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Thân Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT phường Ninh Diêm Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Đông Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT phường Ninh Thủy Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT phường Ninh Đa Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Phụng Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Bình Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Phước Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Phú Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Tân Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Quang Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT phường Ninh Giang Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT phường Ninh Hà Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Hưng Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Lộc Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Ich Xã Ninh ích, Thị xã Ninh Hòa, 
Trạm YT xã Ninh Vân Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa, 
Phòng khám đa khoa Bảo Khang 240/3 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, .
~~~~~~~~~~~