Tháng 1

01/01: Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

02/01: Thánh Ba-xi-li-ô Cả và Thánh Ghê-gô-ri-ô Na-di-en - Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

17/01: Thánh Antôn, Viện phụ

24/01: Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô - Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

25/1: Thánh Phaolô tông đồ trở lại

26/1: Thánh Timôthêu và Titô

Tháng 2

2/2: Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh

10/02: Thánh Scholastica - Trinh nữ

11/2: Đức Mẹ Lộ Đức

22/02 - Lập tông tòa Thánh Phêrô 

Tháng 3 

19/3: Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria

25/3: Lễ Truyền Tin

Tháng 4

11/4: Thánh Sta-nit-la-ô - Giám mục, Tử đạo

25/4: Thánh Mac-cô - Tác giả sách Tin Mừng

29/4: Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na - Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

Tháng 5

01/5: Thánh Giuse Thợ

02/5: Thánh A-tha-na-si-ô - Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

03/5: Thánh Phi-lip-phê và Gia-cô-bê ,Tông đồ

14/5: Thánh Mat-thi-a Tông đồ

26/5: Thánh Phi-lip Nê-ri - Linh mục

31/5: Đức Maria thăm viếng bà Elisabet

Tháng 6

01/6: Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo

03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo

05/6: Thánh Bô-ni-phát - Giám mục, tử đạo

11/6: Thánh Ba-na-ba Tông đồ

13/6: Thánh Antôn Pa-đua-a - Tiến Sĩ Hội Thánh

21/6: Thánh Lu-i Gông-da-ga

24/6: Sinh nhật thánh Gioan Baotixita

28/6: Thánh Irênê - Giám mục, Tử đạo

28/6: Lễ Vọng kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

29/6: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Tháng 7

03/7: Thánh Tôma tông đồ

11/7: Thánh Bê-nê-đic-tô - Viện phụ

15/7: Thánh Bô-na-ven-tu-ra - Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

22/7: Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

25/7: Thánh Gia-cô-bê Tông đồ

26/7: Thánh Gio-a-kim và thánh An-na - Song thân Đức Ma-ri-a

29/7: Thánh nữ Matta

31/7: Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la - Linh mục

Tháng 8

1/8: Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

4/8: Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục

6/8: Chúa Hiển Dung A B C

8/8: Thánh Đaminh - Linh mục

10/8: Thánh Lô-ren-xô - Phó tế, Tử đạo

11/8: Thánh Clara, Trinh nữ

14/8: Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê - Linh mục, Tử đạo

14/8: Lễ vọng Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

15/8: Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời 

20/8: Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh

21/8: Thánh Piô X - Giáo hoàng

22/8: Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương

24/8: Thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ

27/8: Thánh nữ Mô-ni-ca

28/8: Thánh Au-gút-ti-nô - Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

29/8: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta bị trảm quyết

Tháng 9

03/9: Thánh Grê-gô-ri-ô Cả - Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh
05/9: Thánh Têrêsa Calcutta, Trinh nữ (26/81910 - 5/9/1997)

8/9: Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

12/9: Danh Thánh Đức Trinh Nữ Maria

13/9: Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

14/9: Lễ Suy tôn Thánh giá

15/9: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

16/9: Thánh Co-nê-li-ô và Thánh Sip-ri-a-nô, tử đạo

20/9: Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn tử đạo

21/9: Thánh Matthêu tông đồ

23/9: Thánh Piô năm dấu

27/9: Thánh Vinhsơn Phaolô - Linh mục

29/9: Các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gap-ri-en và Ra-pha-en

30/9: Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Tháng 10

1/10: Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giêsu Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

2/10: Các Thiên thần hộ thủ

4/10: Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si

7/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

15/10: Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh

17/10: Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo

18/10: Thánh Luca - Tác giả sách Tin Mừng

19/10: Thánh Gioan Brébeuf, Isaac Jogues và Các Bạn

28/10: Thánh Si-mon và thánh Giu-đa Tông đồ 

Tháng 11

1/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ  

2/11: Cầu cho các tín hữu đã qua đời

4/11: Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô - Giám mục

9/11: Cung hiến đền thờ La-tê-ra-nô

10/11: Thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng

11/11: Thánh Mac-ti-nô thành Tua

12/11: Thánh Giô-sa-phát - Giám mục, Tử đạo

17/11: Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri

21/11: Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ

22/11: Thánh Xê-xi-li-a - Trinh nữ, tử đạo

30/11: Thánh Anrê Tông đồ

24/11: Lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam

Tháng 12
7/12: Thánh Am-brô-xi-ô – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

8/12: Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

13/12: Thánh Luxia – Trinh nữ, Tử đạo

14/12: Thánh Gioan Thánh giá – Linh mục, Tiến sĩ hội thánh

25/12: Lễ Giáng Sinh Chúa Giêsu

26/12: Thánh Tê-pha-nô – Phó tế, Tử đạo tiên khởi

27/12: Thánh Gioan Tông đồ

28/12: Các thánh anh hài tử đạo