MẢNH VỤN SUY TƯ

-------------------------------------- Những chuyện bình thường trong cuộc sống và suy tư vụn vặt

(Khai bút: 11 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2013)