NHẬT KÝ CỦA MỘT LINH HỒN SAU KHI CHẾT

Lúc sống tranh đấu một đời , bất chấp dư luận , chấp nhận mất nhân cách rồi thì....
P/S:
Đã biết trần gian là quán trọ...
Hơn thua hờn oán để mà chi...
Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.
Hỏi họ mang theo được những gì...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~