Lai rai 3 ...

* Chuyện nhà thương 2

- Xin cha cầu nguyện cho ba con

- Cứ cầu nguyện theo ý mình: không chết. Nhưng vẫn vâng theo ý Chúa.

* Độc đáo tiếng Nam Ngãi Bình Phú (+ Khánh Hòa)
Hình như trong toàn bộ tiếng Việt, chỉ có các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa mới có loại ngữ vựng này. Nếu những chỗ khác có dùng thì hầu chắc là du nhập từ các tỉnh nầy (Nam Ngãi Bình Phú + Khánh Hòa). Đó là kiểu gộp 2 chữ thành một chữ và có nghĩa là: ... ấy, đó (ngoải:  ngoài đó)
  1. Chỉ: Chị ấy. Td: Chị Hai của anh đâu rồi - Chỉ đi chợ rồi.
  2. Ảnh: anh ấy
  3. Ổng: ông ấy
  4. Bả: bà ấy
  5. Cẩu: cậu ấy
  6. Cổ: cô ấy
  7. Nẫu, nẩu: người đó, họ, những người ấy
  8. Mẻ: Con mẹ đó (tiếng thô tục)
  9. Dẩy (na): vậy hả, dậy hả
  10. Ngoải: ngoài đó

Trên thế giới, loại chữ này cũng thông dụng chung cho cả một ngôn ngữ, chứ không chỉ cho một địa phương. Tiếng Anh là contracted words. Thí dụ: I'm (I am), Don't (do not), ... Riêng tiếng Việt thì hình như chỉ có ở các vùng nói trên.
~~~~~~~~~~~~