Noi gương thánh Patrick

Năm 1991, người Việt tị nạn ở Palawan, tại Philippines và các Châu Á gần Việt Nam, được gọi là "nước thứ hai" (First asylum country là quốc gia thứ nhất người tị nạn nhập vào, bằng đường biển hay đường bộ) đang bị tiến trình thanh lọc tiêu chuẩn tị nạn chính trị hay kinh tế.

Nghe vậy tôi vội xin Đức Tổng Giám Mục giáo phận Newark cho phép tôi qua đó để giúp thông dịch và sửa chữa các đơn kháng cáo bằng tiếng Anh.

Khi lên gặp, tôi được ngài trả lời là không vì ở bên này đang thiếu linh mục. Tôi thưa là nếu thiếu thì bên đó thiếu hơn. Rồi tôi nói thêm:

- "Thưa Đức Tổng, con biết Đức Tổng là người gốc Ireland, là nơi thánh Patrick làm tông đồ. Trước khi gặp Đức Tổng, con ghé vào nhà thờ chánh tòa, đến bàn thờ thánh Patrick và cầu nguyện với ngài. Khi xưa, thánh nhân bị các thủy thủ bắt làm nô lệ và đem qua Ireland trong vòng 6 năm để chăn súc vật. Sau khi được thả về quê hương Anh quốc, ngài đi tu và trở lại Ireland để truyền đạo cho những người tại nơi mà ngày xưa ngài từng bị làm nô lệ. Con cũng muốn xin Đức Tổng cho con trở lại giúp người dân ở nơi mà cách đây không lâu, con đã là người tị nạn ..."

- You're a con man, Peter! (Người giỏi quanh co để thuyết phục!)

- What do you mean? (Nghĩa là gì?)

- Never mind! OK I let you go but only for a year! (Không có chi! OK cha cho con đi, nhưng đi 1 năm thôi)

- Yes, Archbishop! Only 365 days! Thank you. (Vâng, thưa Đức Tổng! 365 ngày mà thôi!)

.......................

Một năm sau đó tôi trở về, gặp ngài để báo cáo.

- I am back, Archbishop!

- Thank you, Peter!

~~~~~~~~~~~~~