Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành CNTT thường gặp (tập 3)

 1. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì
 2. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty
 3. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường
 4. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 5. Expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 6. Eyestrain: mỏi mắt
 7. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ
 8. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 9. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
 10. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 11. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa
 12. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ – Cá nhân, cá thể.
 13. Internet (là viết gọn của internetworking) liên mạng
 14. Internet Protocol giao thức liên mạng, giao thức IP
 15. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm
 16. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 17. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên
 18. OCR Optical Character Recognition Nhận dạng chữ in thành chữ viết (sửa được, editable)
 19. Program chương trình, lập trình
 20. Protocol giao thức
 21. Pseudocode mã giả, giả mã
 22. Public key khóa công khai
 23. Random, variable biến ngẫu nhiên
 24. Router thiết bị định tuyến, router
 25. Search engine động cơ tìm kiếm, máy tìm kiếm dữ liệu.
 26. Server máy chủ, máy (cung cấp) dịch vụ, chương trình phục vụ
 27. Software engineering kỹ nghệ phần mềm, công nghệ phần mềm
 28. Speech recognition nhận dạng tiếng nói
 29. Transparency xuyên dụng, tính trong suốt
 30. Variable biến, thay đổi
 31. Virtual reality thực tại ảo, thực tế ảo
 32. Wireless network mạng không dây
~~~~~~~~